Opći uvjeti korištenja informacijskih servisa Briefing d.o.o. Sarajevo

 1. Uvodne odredbe

1.1. Ovim Općim uvjetima Briefing d.o.o. Sarajevo, Ulica Tvornička 3, 71210 Ilidža, Sarajevo, ID: 4201420570007 (dalje u tekstu: Briefing d.o.o. Sarajevo) utvrđuje prava, obveze i uvjete korištenja usluga informacijskog servisa te usluga koje taj servis nudi.

 1. Ponuda usluga

2.1. Briefing d.o.o. Sarajevo putem internet servisa Korisniku pružaju informacije o objavljenim javnim nadmetanjima-tenderima i natječajima, te mu iste prosljeđuje putem poruke elektronske pošte odabrane prema dogovoru s Korisnikom. Navedene informacije isporučuju se u bazu Korisnika, kojoj Korisnik pristupa dobivenim korisničkim podacima. Korisnik snosi isključivu odgovornost i rizik za eventualno daljnje ustupanje i davanje na raspolaganje podataka i informacija koji su isporučeni u bazu Korisnika.

 1. Sklapanje ugovora

3.1. Ugovorni odnos između društva Briefing d.o.o. Sarajevo i Korisnika sklapa se putem registracije Korisnika na internet stranicama www.briefing.ba  i/ili narudžbe Korisnika putem ispunjenog obrasca, koja je narudžba potvrđena od strane Briefing d.o.o. Sarajevo putem poruke elektronske pošte. Sklapanjem ugovora na opisani način Korisnik prihvaća i ove Opće uvjete koji su sastavni dio ugovora.

3.2. Korisnik je pri registraciji dužan dati tačne informacije te je obavezan bez odlaganja javiti sve promjene koje nastupe u pogledu podataka koji se daju prilikom registracije i/ili prijave. Briefing d.o.o. Sarajevo pridržava pravo da dopuštenje za korištenje usluga (korisničke podatke) opozove u svako doba s trenutnim učinkom bez obrazloženja, a osobito ako Korisnik prilikom prijave navede netačne podatke ili zbog bilo kojeg drugog postupanja Korisnika koje nije poduzeto u dobroj vjeri.

 1. Trajanje ugovornog odnosa i otkaz ugovora

4.1. Ugovorni odnos sklapa se na razdoblje od jedan, tri, šest ili dvanaest mjeseci, prema odabiru Korisnika. Nakon isteka ugovornog odnosa, isti se može produžiti uz pisanu saglasnost ili na zahtjev Korisnika.

4.2. Ako se Korisnik ne pridržava Općih uvjeta ili ako ne plati ili je u zakašnjenju s plaćanjem naknade za korištenje internetskog servisa, Briefing d.o.o. Sarajevo imaju ga pravo bez prethodne najave isključiti iz korištenja internetskog servisa i/ili otkazati ugovor s trenutnim učinkom. Otkaz ugovora izjavljuje se pisanim putem odnosno putem elektroničke pošte. Korisnikovo odbijanje primitka isporuke ne smatra se otkazom ugovora.

4.3. Briefing d.o.o. Sarajevo ovlašten je otkazati ugovor s trenutnim učinkom bez prethodne najave i u slučaju da mu podaci o objavljenim javnim nadmetanjima i natječajima prestanu biti dostupni na raspolaganju bez ograničenja.

4.4. Pružanje besplatnih usluga, osobito 15-dnevno besplatno testiranje, može se obustaviti u svako doba bez prethodne najave. Korisniku iz ovog ne pripadaju nikakva prava.

 1. Uvjeti plaćanja

5.1. Plaćanje korištenja usluga informacijskog servisa www.briefing.ba  obavlja se po izdanom predračunu. Sve ponude su slobodne i neobvezujuće, a sve isporuke su plative odmah nakon primitka računa bez popusta ili ostalih odbitaka. Sve iskazane cijene uvećavaju se za iznos pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost.

5.2. Na 15-dnevno besplatno testno korištenje usluga /pretplatu ne primjenjuje se odredba o plaćanju iz točke 5.1. ovih Općih uvjeta.

 1. Odgovornost za nedostatke i štetu

6.1. Briefing d.o.o. Sarajevo ne odgovara za:

– tačnost podataka koji su navedeni u izvoru nadmetanja, odnosno natječaja;

– ispravnost i potpunost podataka, kao ni za slučaj da informacijski servis i u njemu sadržani podaci ne odgovaraju zahtjevima ili očekivanjima Korisnika;

– štetu nastalu zbog zakašnjele ili izostale isporuke podataka, odnosno zbog neraspoloživosti on-line službe uvjetovane poslovima održavanja ili funkcioniranjem;

– tačnost podataka preuzetih iz izvora koji isporučuju podatke ili zbog pogrešnog prijenosa podataka iz tih izvora;

– štete nastale uslijed više sile ili za nedostatke ili štete koje prouzroči treća osoba.

6.2. Briefing d.o.o. Sarajevo odgovara za štetu prouzročenu namjernim djelovanjem ili krajnjom nepažnjom u ispunjenju ugovornih obveza.

6.3. U svakom slučaju, Briefing d.o.o. Sarajevo ne odgovara za štetu u iznosu većem od iznosa jedne godišnje naknade za korištenje usluga informacijskog servisa.

 1. Korištenje podataka

7.1. Korisnik smije koristiti podatke iz informacijskog servisa isključivo za vlastitu poslovnu upotrebu. Zabranjeno je svako daljnje komercijalno korištenje podataka od strane Korisnika. Korisnik nema pravo objavljivati podatke koji su mu stavljeni na raspolaganje, niti ih ima pravo umnožavati, mijenjati, širiti, pretiskavati, a osobito nema pravo upotrebljavati ih za stvaranje baze podataka ili ih prosljeđivati trećim osobama, bez prethodne pisane suglasnosti Briefing d.o.o. Sarajevo

7.2. Briefing d.o.o. Sarajevo su u svako doba ovlašteni provjeriti korištenje i način korištenja podataka te Korisniku uskratiti ovlast za pristup njegovim podacima u slučaju povrede obveza iz članka 7.1. ovih Općih uvjeta, ali i bilo kojih drugih ugovornih obveza, i to po potrebi i bez prethodne najave. U slučajevima povrede prava korištenja Korisnik nema pravo na povrat iznosa plaćene pretplate.

 1. Obveze i odgovornosti Korisnika

8.1. Korisnik se obvezuje da neće zlorabiti pretplatničke mogućnosti pristupa servisu www.briefing.ba .

8.2. Korisnik se obvezuje da će dodijeljene podatke za pristup (korisničke podatke) držati u tajnosti, odnosno da neće dati pristup trećoj osobi, te da će u slučaju krađe istih bez odgode obavijestiti Briefing d.o.o. Sarajevo. Korisnik je odgovoran za zloporabu podataka za pristup za koje on sam odgovara, kao i za štetu koja mu nastane zlouporabom ili gubitkom dodijeljenih podataka za pristup.

8.3. Korisnik se obvezuje da neće upotrebljavati alate i/ili softverske programe pri korištenju servisa www.briefing.ba  koji mogu negativno utjecati na funkcioniranje informacijskog servisa. Korištenje informacijskog servisa predviđeno je samo u okviru uobičajenog poslovanja i u ugovorenom opsegu.

8.4. Korisnik je sam odgovoran za osiguravanje, održavanje i uređenje tehničkih preduvjeta kao i za mogućnosti pristupa servisu www.briefing.ba , i prijenosa poruka elektroničke pošte što podrazumijeva dostavljanje točne adrese elektroničke pošte i dovoljan kapacitet elektroničkog poštanskog pretinca za zaprimanje nove pošte.

8.5. Odgovornost za smetnje koje Korisnik sam prouzroči nestručnim korištenjem baze podataka snosi sam Korisnik.

 1. Zaštita podataka

9.1. Na korištenje osobnih podataka Korisnika primjenjuje se Politika privatnosti Briefing d.o.o. Sarajevo dostupna na internet stranicama www.briefing.ba

 1. Primjena Općih uvjeta te izmjene i dopune

10.1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu u roku od 3 (tri) dana od objave na internetskoj stranici Briefing d.o.o. Sarajevo i primjenjuju se na sve važeće ugovore. Odredbe ugovora koje odstupaju od ovih Općih uvjeta su bez učinka.

10.2. Briefing d.o.o. Sarajevo zadržavaju pravo izmijeniti i dopuniti Opće uvjete. Izmjene i dopune Općih uvjeta stupaju na snagu u roku od 3 (tri) dana od objave na internetskoj stranici Briefing d.o.o. Sarajevo. Smatrat će se da je Korisnik pristao na izmjene i dopune Općih uvjeta ako Briefing d.o.o. Sarajevo u roku od 7 (sedam) dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna ne primi obavijest Korisnika da ne pristaje na izmjenu i/ili dopunu Općih uvjeta. Izmjene koje su isključivo u korist Korisnika mogu se primijeniti bez odgode, kao i izmjene koje su nastale kao posljedica izmjena ili dopuna zakonske regulative ili donošenja novih propisa.

10.3. Ako Korisnik ne pristane na izmjenu i/ili dopunu Općih uvjeta Briefing d.o.o. Sarajevo imaju pravo otkazati ugovor s trenutnim učinkom i bez prethodne najave ili otkazati ugovor s trenutnim učinkom i ponuditi Korisniku sklapanje novog ugovora pod izmijenjenim uvjetima.

10.4. Odredba članka 10.3. odgovarajuće se primjenjuje na primjenu Općih uvjeta na ugovorne odnose iz članka 10.1.

10.5. Izmjene Općih uvjeta, cijena ili uvjeta plaćanja Korisniku se priopćavaju pisanim putem, elektroničkom poštom ili on-line.

10.6. Sve eventualne izmjene i dopune ugovora, kao i sporedne i posebne pogodbe ugovora, moraju biti potvrđene u pisanom obliku od Briefing d.o.o. Sarajevo kako bi bile valjane i obvezujuće.

 1. Završne odredbe

11.1. Mjesto ispunjenja ugovora je mjesto sjedišta društva Briefing d.o.o. Sarajevo.

11.2. Za slučaj spora u vezi ugovornog odnosa ili prava koja proizlaze iz njega, isključivo je nadležan stvarno nadležni Općinski sud u Sarajevu.