POZIV ZA IZBOR KONSULTANATA/KONSULTANTICA ZA IZRADU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ/ŽIVOTNU SREDINU U OKVIRU PROJEKTA BIH ESAP 2030+

Štokholmski institut za životnu sredinu (SEI), koji je nosilac projekta BiH ESAP 2030+ (Strategija i Akcioni plan zaštite okoliša/životne sredine BiH),objavljuje poziv za izbor tri konsultanta/konsultantice za izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš/životnu sredinu (SPUO) za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH u okviru projekta BiH ESAP 2030+.

Poziv je otvoren do 13. oktobra 2020. do 23:59 sati (CET).

Pozivi za izbor konsultanata/konsultantica sa više detalja dostupni su na web stranici SEI-a – www.sei.org  (https://www.sei.org/about-sei/opportunities/invitations-to-tender/ ).

O BiH ESAP 2030+ projektu

ESAP predstavlja strateški dokument u kojem će biti utvrđeni ciljevi politika zaštite okoliša i najvažnije aktivnosti do 2032. godine i dalje. Očekuje se da će ovaj dokument poboljšati okvire politika u oblasti okoliša/životne sredine u državi i olakšati usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU u ovoj oblasti na različitim nivoima vlasti – na nivou Bosne i Hercegovine (BiH), Federacije BiH (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikta BiH (BD BiH).

ESAP BiH 2030+ će obuhvatiti period do 2032. godine i dalje.

O Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš/životnu sredinu (SPOU)

Strateška procjena utjecaja na okoliš/životnu sredinu (SPUO) biće provedena kako bi se osiguralo da predložena Strategija i Akcioni plan zaštite okoliša/životne sredine integriraju u ranoj fazi pripreme sva relevantna pitanja zaštite okoliša/životne sredine, socio-ekonomska pitanja i pitanje održivosti. U izvještajima o strateškoj procjeni uticaja na okoliš/životnu sredinu, koji će biti pripremljeni na nivou entiteta i BD BiH, biće utvrđen svaki mogući značajan utjecaj na okoliš/životnu sredinu i socio-ekonomski aspekt koji proizilazi iz ESAP-a i biće predložena alternativna rješenja i mjere za ublažavanje svakog negativnog utjecaja. Proces izrade strateške procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu odvija se istovremeno sa procesom izrade ESAP-a i biće usklađen sa EU direktivom o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

Za više informacija o projektu BiH ESAP 2030+ posjetite www.esap.ba

PDF poziva preuzmite ovdje: Poziv_SEI_ESAP (3)