USLOVI KORIŠTENJA Internet servisa Briefing d.o.o. Sarajevo

Briefing d.o.o. za praćenje javnih nabavki (u daljem tekstu: Briefing) je preduzeće specijalizirano za praćenje izvora koji objavljuju tendere, njihovo grupisanje, arhiviranje, prenošenje, analizu istih u Bosni i Hercegovini i zemljama regije, kroz B2B Internet servise namijenjene korisnicima.

KAKO POSTAJETE KORISNIKOM BRIEFING-a ili UGOVORNI ODNOS

Korisnikom Briefinga postaje (pravna ili fizička osoba) ispunjavanjem zahtjeva/ponude za nekom od usluga (obrazac, poslan elektronskom poštom sa e-maila Briefinga na e-mail odgovorne osobe u preduzeću, korisniku prema prethodnom usmenom ili pismenom dogovoru), potvrdom zaposlenika preduzeća bilo e-mailom ili usmeno ovlaštenoj osobi Briefinga, te ispostavljanjem predračuna ili računa sa strane Briefinga, te je tim u pretplatničkom odnosu u dužini od mjesec do godine dana, prema vlastitom slobodnom izboru.

Svaku e-mail poruku sa službene adrese preduzeća, a koja sadrži ispunjeni originalni obrazac Briefinga (sa podacima preduzeća, potencijalnog korisnika), smatramo početkom ugovornog/pretplatničkog odnosa.

Briefing posluje po principu: jedno preduzeće-jedan korisnik-jedna pretplata.

‘Privremenim korisnikom’ (probni klijent) Briefinga postajete prijavom putem stranice Testiraj besplatno na www.briefing.ba u periodu od dvije sedmice kroz koji besplatno primate željene usluge, bez ikakvih dodatnih obaveza.

Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu koju su dati te ih ni na koji način ne ustupamo trećim osobama.

STATUS KORISNIKA

Kao korisnik Briefinga dobijate korisničke podatke kojima pristupate svojoj bazi tendera koja sadrži željene kategorije (djelatnosti) ali i mogućnost pregleda svih tendera iz svih izvora servisa na koji ste se pretplatili.

U okviru jedne pretplate na servis praćenja tendera, korisnik ima pravo na 5 e-mail adresa zaposlenika preduzeća koji će servis koristiti, kao i na jedne korisničke podatke za ulaz u bazu tendera.

PRESTANAK STATUSA KORISNIKA

  1. Istekom vremenskog ograničenja pretplate koju ste platili prestaje vaš status korisnika ukoliko istu ponovno ne produžite. S danom isteka pretplate sistem automatski prestaje sa slanjem tendera. Prije samog isteka pretplate bit ćete minimalno jednom upozoreni o isteku iste. Unutar vaše baze također ste kontinuirano upozoravani o datumu prestanka važeće pretplate.
  2. Status korisnika možete izgubiti ukoliko račun za pretplatu nije podmiren u valuti plaćanja. O mogućnosti gubitka statusa korisnika i prestanku slanja tendera ćete biti prethodno upozoreni.
  3. Status korisnika također možete izgubiti ukoliko se ne držite pozitivnih propisa i zakona Bosne i Hercegovine, i na bilo koji način ugrožavate poslovanje Briefinga, sigurnost drugih korisnika ili sl.

OBAVEZE BRIEFINGA

Briefing d.o.o. će vam slati sve tendere koje ste s administratorima Briefinga dogovorili, a u skladu su s vašim izrečenim potrebama, na sve dostavljene e-mail adrese istovremeno.

Postoji mogućnost da ćete dobiti i više tendera od samo onih koji se tiču isključivo vaše djelatnosti iz više razloga: vaša djelatnost je sadržana u više naših kategorija koje su šire postavljene od vaše djelatnosti, postoji mogućnost da će vam neki tender odgovarati iako nije strogo vezan za vašu djelatnost, ili postoji dvojba je li vam tender potreban, te se u tom slučaju ipak šalje.

Tenderi (ali i ispravci, dodjele ugovora, poništenja i sl.) se šalju čim su dostupni u izvorima i obrađeni, u najkraćem mogućem vremenu, a namjera nam je da ih dobijete na dan objave za vrijeme vašeg radnog vremena. Prve tendere možete očekivati već oko 12.00 h. Svi tenderi su u bazi dostupni prije nego što su stigli na korisnikove mail adrese.

Briefing šalje sve dogovoreno s korisnikom na e-mail adresu/e, u traženoj formi (prilozi ili popis linkova koji svi vode na kompletne dokumente u funkcionalnoj bazi.

Briefing ne odgovara ukoliko do isporuke nije došlo zbog više sile: problema na izvoru informacija, problema s Internet i telefonskim operaterima na strani Briefinga ili korisnika, nestanka struje, te dr. problema na koje Briefing ni na koji način nije mogao uticati.

Briefing se ograđuje od odgovornosti ukoliko smo prenijeli kompletnu informaciju koja je sadržavala grešku, a koju je načinio autor ili izvor odnosno osoba koja je informaciju ili dokument formirala i pustila u promet.

Briefing se ograđuje od odgovornosti u slučaju propusta slanja tendera ukoliko je izvor nenadano promijenio Internet adresu na kojoj se tenderi inače objavljuju.

OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik je obvezan dati tačne podatke o sebi kao pretplatniku, e-mail adrese za primanje tendera i kontakt osobe.

Korisnik je obavezan redovno prazniti inbox. U slučaju pretrpanosti korisnikovog inboxa, Briefing nije odgovoran za neprimanje poslanih tendera i dr. dokumenata. No, iste će korisnik naći u bazi.

Ukoliko se status zaposlenika koji je imao pristup bazi izmijeni, kontakt osoba je obavezna u svom interesu taj podatak javiti Briefingu i tražiti izmjenu korisničkih podataka, te brisanje te mail adrese iz Briefingove baze podataka.

Korisnik je obavezan podmiriti račun unaprijed za svoju pretplatu u naznačenoj valuti na osnovu poštom dostavljene A4 fakture i fiskalnog računa. Korisnik može naknadno zatražiti prijepis računa koji je istovjetan originalu te se isporučuje skeniran e-mailom i/ili poštom.

PRAVA BRIEFINGA

Breifing ima pravo, putem javnih servisa, provjeriti istinitost navedenih podataka korisnika.

Briefing imaj pravo korigirati cijenu svoje usluge, te ponuditi novu cijenu za produženje pretplatničkog odnosa, a sve u skladu sa situacijom na tržištu.

Briefing imaj pravo obavještavati korisnike o svojim novim uslugama, akcijama i sl., te ograničeno promovisati druge preduzetnike čije usluge/robe/radovi mogu biti od koristi svim korisnicima u mailovima kojima isporučuje tendere.

Briefing ima pravo uskratiti korisniku uslugu u slučaju neplaćanja ispostavljenog računa za svoje usluge u naznačenoj valuti plaćanja, i to bez upozorenja.

Briefing ima pravo uskratiti uslugu korisniku ili ‘privremenom korisniku’ ukoliko posumnja u istinitost navedenih podataka, ili bilo koju drugu vrstu zloupotrebe, ili namjere koja nije u skladu s pozitivnim propisima i zakonima Bosne i Hercegovine.

Briefing nema pravo bilo koje informacije, podatke o svojim korisnicima prosljeđivati ili ustupati trećim osobama.

PRAVA KORISNIKA

Korisnik ima pravo svakodnevno, s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme ulaziti u bazu svojim korisničkim podacima i koristiti sve raspoložive informacije.

Korisnik ima pravo primljene tendere koristiti u unapređenju svog poslovanja.

Korisnik smije pojedine tendere prosljeđivati trećim osobama, ograničeno, a koje nisu u pretplatničkom odnosu sa Briefingom.

Korisnik zaključke iz analiza javnih nabavki može koristiti u unapređenju svog poslovanja, ali se Briefing ograđuje od njihovog tumačenja i kratkoročnih i dugoročnih posljedica istog.

Korisnik nema pravo proslijediti svoje korisničke podatke trećim osobama, fizičkim ili pravnim, koje nisu u pretplatničkom odnosu s Briefingom.

Korisnik nema pravo dodavati na listu dodatne primatelje naših servisa, ili u interne distributivne e-mail liste, niti e-mail adrese sa domenama drugih preduzeća. Briefing posluje po principu: jedno preduzeće-jedan korisnik-jedna pretplata. Korisnike koji na ovaj način zloupotrebljavaju naše servise ćemo upozoriti i, po potrebi, i deaktivirati.

Korisnik koji tokom trajanja pretplatničkog odnosa odustane od korištenja servisa nema pravo na povrat razlike uplaćenih sredstava.

Korisnik ne smije web odredište Briefinga te bazu svojih tendera koristiti na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, deaktivirati, preopteretiti ili onemogućiti u normalnom radu, ili na bilo koji način prouzrokovati štetu.

Korisnik ne smije steći ili pokušati steći bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu korist korištenjem bilo kakvih informacija, podataka ili sl. a koja nisu namjerno omogućena ili pružena kroz web odredište Briefinga.

Korisnik ne smije kopirati datoteke koje sadrži softver ili dijelove softvera koji su dio vlasništva Briefinga i druge materijale koji su zaštićeni Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

U slučaju bilo kakvog spora, Briefing će sa korisnikom pokušati isti riješiti mirnih putem u duhu dobrih poslovnih odnosa, a u protivnom nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Vaš Briefing d.o.o. Sarajevo